Nhìn tỷ lệ người vào trang landing-page và để lại đăng ký cảm thấy choáng nhẹ ?

Tỷ lệ % Rates vào trang opt-ins đã tăng từ 2,7% lên 7% và giờ là 28%.

Tăng từng ấy lần, có phải là tiết kiệm từng ấy lần chi phí marketing, có phải là X2 – X5 – X10 không?

Chi phí quảng cáo từ 110k còn 30k/Lead.

“I did it my way!”

Anh em ngành giáo dục ơi! Đến đây, mình giúp tỏa sáng nè!

Từ 2,7%
Tăng lên 28,6%
Review của các thành viên sau khi tham gia chương trình 3 ngày miễn phí