Be: là con người mà bạn đang là, bao gồm tư duy, tầm nhìn, tính cách, thói quen, kỹ năng mềm, kỹ năng cứng

Do: là những gì mà bạn làm

Have: những gì mà bạn có

Những gì bạn có = Phẩm chất con người bạn x Những gì bạn làm

Nguồn: https://kppersaud.com/